48 WYDANIE TYGODNIKA MIERNICZO-GEODEZYJNEGO 10-04-2022 GODZINA 10 NIEDZIELA

48 wydanie tygodnika „Kawy z mierniczym” ukazało się w nowym formacie a mianowicie w rolę prowadzącego, tym razem wcielił się redaktor naczelny Leszek Piszczek. W dniu 10.04.2022 r. udział wzięli: Sławomir Barasiński – przewodniczący OZZG, małżonkowie Renata i Jacek Panchyrz – mierniczowie z Dąbrowy Górniczej wraz ze sprawdzonym gronem ekspertów mierniczych: Marcin Kostrzewski, Łukasz Zacharczuk, Rafał Rakusiewicz oraz nasz wierny sympatyk Bogdan Zieliński. Gościem programu był Zbigniew Krajewski – mierniczy z Bełchatowa. Ze słonecznego, greckiego portu Pireusu włączył się na krótko Krzysztof Szczepanik zapowiadając cykl audycji poświęconych  zagadnieniu funkcjonowaniu resortu geodezji w państwach europejskich.

W ramach wydarzeń minionego tygodnia odnotowano: konferencję służby geodezyjnej, którą zwołał GGK oraz powołanie kolejnego już Ministra rozwoju i technologii Pana Waldemara Budę.

Tematem przewodnim 48 wydania, była kwestia co najmniej kontrowersyjnych zysków branży informatycznej czerpanych z częstych, pozbawionych merytorycznych powodów, zmian standardów w prawie geodezyjnym. Konkretnie omówiono wpływ zmian jakie wymusiło  wprowadzenie Rozp. Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii z dnia 23.07. 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych i mapy zasadniczej.

Mierniczy z Bełchatowa – Zbigniew Krajewski szczegółowo przedstawił problem konieczności obciążeń finansowych, jakie musi ponieść przedsiębiorca geodezyjny w związku ze zmianami wynikłymi z w/w Rozporządzenia. Narzuca ono bowiem zakup aktualizacji używanego dotąd  oprogramowania geodezyjnego, co wiąże się z niemałymi kosztami poniesionymi zarówno przez przedsiębiorców geodezyjnych jak również przez Starostwa.

Zdaniem uczestników spotkania, zawarte w przedmiotowym Rozporządzeniu zmiany były nieracjonalne kosmetyczne, nieuzasadnione, spowodowały zamęt i przyczyniły się do pogorszenia czytelności map przez podmioty korzystające z ich treści. Zwrócono również uwagę na brak merytorycznych podstaw do tak częstych zmian w przepisach powodujących konieczność zmian w oprogramowaniach geodezyjnych poza podstawowym powodem, czyli zyskiem firm informatycznych będących autorami tychże programów.

Podniesiono również kwestie oceny skutków wprowadzenia przedmiotowego Rozporządzenia jakie znalazły się w urzędowym druku legislacyjnym, zwrócono uwagę na nieprawdziwe dane w treści oceny, jakoby proponowane zmiany nie niosły za sobą żadnych obciążeń zarówno po stronie sektora publicznego jak również sektora przedsiębiorczości.

Uczestnicy zauważyli, że skoro istnieją zapisy o braku skutków obciążeń finansowych w stosunku sektora przedsiębiorców, to firmy informatyczne bezprawnie żądają opłat za aktualizację swych programów. Jednomyślnie wyrażono sprzeciw przeciwko nagannym praktykom stosowanym przez branżę informatyczną w sektorze geodezji zaznaczając przy tym, że dzieje się to za przyczyną i przy inicjującym udziale GGK.

W podsumowaniu, jednomyślnie podzielono się postulatem ujednolicenia procedur przez wybór jednego wspólnego dla wszystkich 380 powiatowych części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, programu informatycznego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania organów geodezyjnych w kontekście współpracy z podmiotami mierniczo – geodezyjnymi. Jest to tym bardziej uzasadnione, że aktualnie połowa starostów i prezydentów miast na prawach powiatów używa oprogramowania jednego autorstwa.

https://www.geoportal2.pl/pl/mapa-geoportali

Serdecznie zapraszamy na kolejne wydania „Kawy z mierniczym”, i do kontaktu na adres redakcja@kawazmierniczym.pl oraz do oglądania nas na platformach: Facebook, Twitter i YouTube.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *