55 WYDANIE TYGODNIKA MIERNICZO-GEODEZYJNEGO 29-05-2022 GODZINA 10 NIEDZIELA

     29.05.2022 r. – 55 wydanie tygodnika mierniczo – geodezyjnego „Kawa z Mierniczym”

Gościem specjalnym był Wiceminister  w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Pan Piotr Uściński. Poza szanownym Gościem udział w programie wzięli: Krzysztof Szczepanik – red. prowadzący, Leszek Piszczek -red. naczelny, Rafał Rakusiewicz – mierniczy z Ciechocinka, Andrzej Hamera -mierniczy z Warszawy, Marcin Kostrzewski – mierniczy z Jeleniej Góry, Renata i Jacek Panchyrz – duet mierniczych z Dąbrowy Górniczej, Jarosław Bartczak -mierniczy z Włocławka, Łukasz Frątczak – radny z Góry Św. Małgorzaty, Bogdan Zieliński -poszkodowany przez system geodezyjny z Wołomina.

     Jak widać, po ilości  osób zgromadzonych w studiu, zainteresowanie audycją było ogromne. Na wstępie  Leszek Piszczek przedstawił krótką zawodową notkę biograficzną oraz szeroki  zakres odpowiedzialności za departamenty  w Ministerstwie naszego Gościa. 

Głównym tematem audycji były  planowane  zmiany i reforma Ustawy o planowaniu przestrzennym. By przybliżyć temat Pan Minister krótko przedstawił główne założenia planowanych zmian i  ich spodziewane pozytywne skutki. Reforma w planowaniu przestrzennym, według Pana Ministra, była niezbędna ponieważ obecne luki spowodowane przez brak planów zagospodarowania przestrzennego na znacznych obszarach Rzeczypospolitej przyczyniały się do chaosu w zabudowie. Ponadto aktualne uwarunkowania prawne wymuszają skomplikowany co najmniej i kilkuletni proces opracowania tych planów. Minister Piotr Uściński podkreślił, że głównym celem prac nad reformą w planowaniu przestrzennym było uproszczenie procedur oraz skrócenie czasu procesu inwestycyjnego. Następnie Pan Minister zaproponował dyskusję na ten temat więc uczestniczy w studiu oraz słuchacze i widzowie przystąpili do zadawania pytań, na które wyczerpująco odpowiadał nasz Gość. Poruszono między innymi tematy: słabej jakości podkładów geodezyjnych służących do opracowania planów, sposobu zawiadamiania właścicieli nieruchomości o przystąpieniu do prac nad planami. Omówiono  również możliwy problem związany z ilością czynnych zawodowo planistów i urbanistów w kontekście ogromu pracy jakiemu będą musieli sprostać w krótkim okresie czasu. Pan Minister wyjaśniał wszystkie wątpliwości i zachęcał do przesyłania ewentualnych autorskich propozycji zmian w nowelizowanej Ustawie deklarując jednocześnie, że te uzasadnione propozycje mogą być uwzględnione w toku dalszych prac. Na zakończenie Szanowny Gość  podkreślił, że wiele  postulatów jest rozpatrywanych pod  kątem sprzeczności interesów jakimi się kierują inwestorzy i  właściciele nieruchomości.

       Kończąc program Pan Minister   zadeklarował ponowny swój  udział w odcinku poświęconym zagadnieniom geodezyjnym, bowiem Departament ds geodezji podlega jego nadzorowi.

Redakcja zaprasza serdecznie do obejrzenia tego wydania ,,Kawy z Mierniczym,,  szczególnie, że dyskusja cały czas była merytoryczna i toczyła się w spokojnej  atmosferze umożliwiającej wypowiedzi wszystkim zainteresowanym tematem.

Zapraszamy na  kolejny 56 odcinek „Kawy z Mierniczym” jak zawsze w niedzielę, dnia 05.06. 2022 r, godz. 10,00. Gościem będzie prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek, prof. zw. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  oraz wsparcie nas drobnymi datkami  za pomocą portalu patronite dostępnego na naszych stronach.

Piotr Uściński (ur. 1977)

ukończył inżynierię komputerową i elektronikę na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (2004) i Akademię Menedżerską w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2006, podyplomowo). Jest także absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie podyplomowo ukończył kierunek Psychologia biznesu (2010). Ukończył również studia MBA.

Przez 17 lat był samorządowcem na różnych szczeblach samorządu terytorialnego. Starosta wołomiński w latach 2010-2014.

Prowadził własną działalność gospodarczą i zarządzał spółkami prawa handlowego.

Poseł na Sejm VIII i IX kadencji, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Życia i Rodziny, wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw.

W resorcie rozwoju i technologii odpowiada za… 

Z A R Z Ą D Z E N I E   N R   1 5
M I N I S T R A   R O Z W O J U   I   T E C H N O L O G I I
z dnia 19 kwietnia 2022 r.

w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Rozwoju i Technologii

§ 6. 1. Sekretarz Stanu Piotr Uściński nadzoruje merytorycznie:
1)  Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji;
2)  Departament Lokalizacji Inwestycji;
3)  Departament Mieszkalnictwa;
4)  Departament Orzecznictwa;
5)  Departament Planowania Przestrzennego.

2. W sprawach należących do właściwości komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, Sekretarz  Stanu  Piotr  Uściński  reprezentuje  Ministra  wobec  podmiotów  zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

3. Sekretarz  Stanu  Piotr  Uściński  w  imieniu  Ministra  sprawuje  nadzór  merytoryczny  nad realizacją zadań Głównego Geodety Kraju, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Krajowego Zasobu Nieruchomości, Instytutu Geodezji i Kartografii i Instytutu Techniki Budowlanej.

4 comments on “55 WYDANIE TYGODNIKA MIERNICZO-GEODEZYJNEGO 29-05-2022 GODZINA 10 NIEDZIELA

  1. Po co tworzyć nowy dokument plasnistyczny, skoro można wprowadzić jeden zapis do obecnej ustawy, tj. zapis iż studium stanowi prawo miejscowe i WZ muszą być zgodne ze studium.

    1. Wprowadzenie zapisu „iż studium stanowi prawo miejscowe” jest nadanie istniejącym dokumentom nowego prawa wstecz. A to jest niedopuszczalne. Zasada „lex retro non agit” to wykładnik każdego cywilizowanego państwa. Ponadto, proszę pamiętać, że tzw. studium uwarunkowań jest dokumentem stricte URZĘDNICZYM bez uchwalenia przez organ uchwałodawczy – Radę Gminy. Oczywiście można zapisać, że każde studium nawet te już istniejące przed nowelizacją ustawy o planowaniu musza zostać uchwalone przez rady gmin. Ale to sprowadza się do rozwiązania zamieszczonego w projekcie nowelizacji. Przecież nowelizacja nie zabrania by studium stało się planem ogólnym, oczywiście po uzupełnieniu o aktualizacje. Pozdrawiam Leszek Piszczek

    1. To jest fałsz, bo nie wszystkie plany miejscowe są wektorowe w 2 500 gminach. Po drugie jak już są wektorowe to bazują na danych analogowych, które zostały mechanicznie zwektoryzowane gdzie błędy lokalizacji obiektów wahają się pomiędzy 1 m do nawet 15 m. Wynika to wprost ze skali mapy analogowej, która poddana została wektoryzacji czyli przekształceniu do obrazu wektorowego. A przecież mapy analogowe również były obarczone swoimi błędami kartowania chociażby. Np. większość map ewidencyjnych wektorowych to mapy przyjęte z elpisu gdzie dokładności standardowe w geodezji w ogóle nie były stosowane. Pozdrawiam Leszek Piszczek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *