UPŁYW 6 LAT POMIĘDZY PRZEKAZANIEM OPERATU DO WERYFIKACJI A ZWROTEM OPERATU Z PROTOKOŁEM WERYFIKACJI TO NIEZAPRZECZALNY REKORD KRAJOWY

MIEJSCE AKCJI – STAROSTWO W ZGIERZU WOJ. ŁÓDZKIE

zwracam-sie-do-redakcji

Zgłoszony cel pracy: wyznaczenie pktów granicznych

TERMINARZ ZDARZEŃ

28 lipiec 2017 r.                               złożenie operatu do weryfikacji

17 sierpnia 2017 r.                          data protokołu weryfikacji

13 październik 2021 r.                  pracę uznano za zaniechaną

23 styczeń 2023 r.                           przekazanie protokołu negatywnego wraz z operatem analogowym

„W związku z upływem terminu wykonania pracy oraz brakiem odpowiedzi na protokół weryfikacji, pracę o numerze 6640.1781.2015 uznano za zaniechaną dnia 13.10.2021 r.”

– komunikuje w piśmie z 23 stycznia 2023 r., Kierowniczka PODGiK Joanna Bojko, tak jakby nie obowiązywał…

art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 782) stanowiący, że

„do spraw dotyczących obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych – wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.”

Wobec czego przepisy o zaniechaniu prac zgłoszonych przed datą 31 lipca 2020 r. nie działają. Tak samo zresztą, pouczenie pani Joanny Bojko, iż

„zgodnie z art. 12b ust. 7b Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.) ponowne podjęcie zaniechanych prac geodezyjnych wymaga dokonania nowego zgłoszenia prac

– nie jest pouczeniem lecz usiłowaniem wprowadzenia Wykonawcy z rozmysłem w błąd, a w konsekwencji jest próbą niekorzystnego rozporządzenia cudzym mieniem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dla budżetu Starostwa (nienależna opłata), co w art. 286 § 1 k.k. zostało skodyfikowane, jako czyn zagrożony karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Działająca z upoważnienia Starosty Zgierskiego, Kierowniczka Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – Joanna Bojko, przesyłając po 6 latach, tradycyjną pocztą,

analogowy operat techniczny wraz z protokołem weryfikacji datowany na 17 sierpnia 2017 r.,

starosta-zgierski-zwrot-operatu-bez-decyzji-backup

dokonała nie tylko naruszeń powszechnie obowiązujących przepisów prawa geodezyjnego, kodeksu postepowania administracyjnego i kodeksu cywilnego narażając Wykonawcę na straty wizerunkowe i materialne, ale „zdobyła” niezaprzeczalny rekord w „długości obsługi zgłoszonej pracy geodezyjnej” godny co najmniej zamieszczenia w takim bestsellerze jak Księga rekordów Guinnessa.

W związku z upływem terminu wykonania pracy oraz brakiem odpowiedzi na protokół weryfikacji, pracę o numerze 6640.1781.2015 uznano za zaniechaną dnia 13.10.2021 r.

W załączniku odsyłamy Państwa dokumenty nie włączone do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zgodnie z art. 12b ust. 7b Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.) ponowne podjęcie zaniechanych prac geodezyjnych wymaga dokonania nowego zgłoszenia prac.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *